Ating tandaan na ang ugnayan ng isip at kilos-loob sa katangian ng pagkatao ng tao ay ang isip at kilos-loob. - katangian ng Kilos-loob na itakda ng tao "ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito. Ang inga sumusunod ay katangian ng kilos-loob mailban se Ang kilos-loob ay ang pagkilos tungo sa pagmamahal b. Ang kilos-loob ay ang paggawa ng kabutihan Ang kilos-loob ay ang paglilos lungo s papiling d Ang kilos-loob ay ang kakayahang malayang Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao. - e-edukasyon.ph birtud na gumagamit ng kilos loob. Kaya isang malaking hamon … Nagkakaroon ng maayos na Modyul 2: ANG MATAAS NA GAMIT AT TUNGUHIN NG ISIP AT KILOS-LOOB Thelma Singson . Ang salitang kalayaan ay karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao. Modyul 2 ISIP at KILOS-LOOB. ang kilos-loob ay hindi naaakit sa kasamaan; hindi nito kailanman magugustuhan ang mismong masama. Kahulugan ng kilos-loob? Ang _____ ng tao ay bunga ng nahubog na isip at kilos-loob na batay sa katotohanan sapagkat ang katotohanan ay inaalam sa tulong ng pag-iisip at akmang kilos-loob a. Isip b. kilos-loob c. pagkatao d. damdamin _____9. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019, nelspas422. pagpapahalaga/values. Sa bawat MAKATAONG KILOS, ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin. kalayaan. Ang mga katangian ng nagpapakatao: 9. kilos-loob • sa kabilang dako, ang kilos-loob ayon sa paglalarawan ni santo tomas de aquino ay isang makatwirang pagkagusto (rational appetency), sapagkat ito ay pakultad (faculty) na naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagigin ganap na siya. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Unang Markahan – Modyul 1: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. 1 Natututunang maiangkop ang kanilang sarili at gawain na naayon sa hinihingi ng pagkakataon. Naiimpluwensyahan ng isip ang kilos-loob, dahil hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan. ANo ang 2 pagkakaiba ng tao sa hayop. ATC BROKERS Pagsusuri - ️Isang tapat, walang pinapanigan, propesyonal na pagsusuri ng ATC BROKERS na may malinaw na kalamangan at kahinaan kasama ang minimum na deposito , bonus sa trading, marka at marami pa. KILOS Sa mga nakaraang modyul, natutuhan mo ang ginagamitng tao ang isip at kilos-loob, konsensiya at kalayaan hindi lamang upang mabuhay siya bilang tao, kundi upang siya ay magpakatao. a. walang sariling paninindigan ang kilos-loob b. nakadepende ang kilos-loob sa ibinibigay na impormasyon ng isip c. kailangang maging matalino ang isip sa pamamagitan ng pag-aaral nang mabuti d. hindi maaaring maghiwalay ang isip at ang kilos-loob dahil magkakaugnay ang mga ito May likas na kaalaman ukol sa mabuti at masama 4. nagpapatatag at nagpapatibay sa tao anuman ang hirap na nadarama . dalawang uri ng kalayaan. panloob na kalayaan - pagkakaroon ng kakayahang maging makapangyarihan. by Sheila44. Ang mga katangian ng tao: 1. indibidwal persona personalidad. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:28. “Ibinibigay ng isip ang katwiran bilang isang kakayahan upang May KILOS-LOOB 3. Ang mataas na gamit at tunguhin ng isip Emkaye Rex. Ang makataong kilos ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian. isip, mapanagutang kilos, Answers: 2 Show answers Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao. tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao. nagkakahulugang mayroon akong kakayahang kumilos nang rasyonal o naaayon sa katwiran. by Shiela3. Pagpapagalaw at kilos ng mga substances sa loob ng katawan. Module 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapaktao" Madaling maging tao ,Mahirap magpakataoMadaling magpakatao ay sumasagot sa pagka ano ng tao .Marirap magpakatao ay tumutukoy sa persona ng tao .Apat na katangian ng TAO1. Nangangahulugan ito na malaya ang taong gamitin ang kanyang kilos-loob upang pumili ng partikular na bagay o kilos. pangunahing layunin ay moderasyon.mga bagay na makatwiran at bagay na maituturing luho lamang. Kabilang sa … Panloob na kalayaan, Panlabas na kalayaan. Grade 10 esp lm yunit 2 google. Pagpapanatili ng init. Ang tunay na kalayaan ng tao ay maituturing isang katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang paraan upang makamit mga ito”. ay karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao. • 3. May KONSENSIYA 4. Over 1 million people now use Prezi Video to share content with their audiences TAMA O MALI Open the box. May KALAYAAN at DIGNIDADTATLONG YUGTO ng PAGKA-SINO1. ang kilos-loob." A single piece of stitching used primarily to fill in a design area. pagtitimpi. indibidwal. Batay sa mga larawang iyong namalas, paano mo ilalarawan ang katangian ng Asya ... sa iyong pag-aaral ukol sa Asya ang pag-aaral din ng pisikal n a katangian ng mundo sapagkat malaki ang epekto nito sa kilos a t gawain ng tao. Blog. by Rsuba. malaya. salitang latin na valore, pagiging malakas at matatag o kabuluhan. 10000+ results for 'esp 10 tamang gamit ng isip at kilos loob' Grade 2 Open the box. by Anjovelasco289. ... Answer. kalayaan. Ang remote control ng kaniyang buahy ay hawak ng sarili niyang mga kamay, siya ang pumipili ng estasyon ng Gawain, sapagkat ang kapangyarihan ng kilos-loob ay hindi maaaring ibigay sa iba 6. Ano-ano ang iyong … Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. TAO bilang INDIBIDWAL 2. Ang paglikha ng pagka-sino ng tao ay dumaraan sa 3 yugto. Ipinaglalaban ng bawat tao ang kaniyang karapatang mabuhay at magpasiya ayon sa kaniyang nais, sa pangangatuwirang walang … May kilos loob 3. 2. 1. Ang inga sumusunod ay katangian ng kilos-loob mailban se Ang kilos-loob ay ang pagkilos tungo sa pagmamahal b. Ang kilos-loob ay ang paggawa ng kabutihan Ang kilos-loob ay ang paglilos lungo s papiling d Ang kilos-loob ay ang kakayahang malayang Answers: 1 See answers. ang tao ay may _____ , _____, _____, _____,_____ pagkarasyonal at pagkamalaya. IMAGINARY LINES Open the box. Mga uri ng tisyung muskulo. Ang indibidwal na nasa loob ng mga lipunang ito ay nagbibigay tuon sa pansariling kakayahan, pag-unlad at autonomiya at ang pangunahing hangarin nila ay ang magsarili at lumaya sa posibleng impluwensya ng iba. persona. malayang kilos . GAWAIN 1.1 Open the box. karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao. Ang mga katangian ng pagpapakatao joyrelle montejal. Samantalang ang mga kolektibist naman daw … by Trisha12. Ano ang kahulugan nito? Ang … Masel na pangsangkabutuhan (skeletal muscle). “Ang kalayaan ay ang katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang itakda ang paraan upang makamit ito.” Santo Tomas de Aquino 19. ESP GRADE 10 LEARNER'S MODULE PRINTDESK by Dan. "ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kaniyang kilos tungo sa maaari niyang hantungan at itakda ang paraan upang makamit ito" kalayaan. May dignidad 7. Science, 21.11.2020 15:55 . Pagsunod sa Panuto Open the box. May kamalayan sa sarili 8. Ito ay ang heograpiya. immutable at objective, sumasaibayo sa isa o maraming indibidwal. Biology, 21.11.2020 15:55. magamit bilang gabay sa pagtatasa ng kilos na may kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, at gayundin sa mas malawak na ugnayan tulad ng relasyon ng sarili sa lipunan. How do you assess your understanding based on how you organize your information ... Answer. Paano nagkakaugnay ang isip at kilos-loob sa katangian ng pagkatao ng tao? Ginagamit ang isip sa paghahanap ng kabutihan 4. kung kaya’t ang tunguhin ng kilos-loob ay ang kabutihan. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, “ Ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kaniyang kilos tungo sa maari niyang hantungan at itakda ang paraan upang makamit ito.” 5. Sinasabing ang isang indibidwalist na lipunan ay nagpapahalaga sa sarili at nagsisikap mapaunlad ang mga personal na katangian ng isang tao. EsP 10 Tamang Gamit ng Isip at Kilos-Loob. TAO bilang PERSONA 3. Mahalaga sa pagpapaliwanag ng kagandahang-loob ang kapwa o pakikipagkapwa sapagkat mahirap itong makita kung walang kapwa na pagtutuunan nito (Miranda 1992; Galano 110 Resurreccion 2007; Vinzons at … Spoken poetry tungkol sa … May konsiyensya 5. Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Tukuyin kung anong katangian ang binibigyang kahulugan ng mga pangungusap sa loob ng kahon: Naisasalin ang kanilang karunungan at natutunan sa isa paglipas ng panahon para susunod na henerasyon. Panimulang Pagtataya Open the box. ESP Modyul 1 katangian ng pagpapakatao Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Ipinagkaloob sa kaniya ang lahat ng kakayahan at pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao. Hindi makapaghahangad ng anuman ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. CITY INDEX Pagsusuri - ️Isang tapat, walang pinapanigan, propesyonal na pagsusuri ng CITY INDEX na may malinaw na kalamangan at kahinaan kasama ang minimum na deposito , … English, 21.11.2020 15:55. 2. Answers: 1 question Magbigay ng katangian ng tao at mga katangian ng nagpapakatao halimbawa: may isip at kilos loob - ginagamit ang isip para sa paghahanap ng katotohanan. Bukod pa sa hnyang papel sa pagrarakda ng mga katangian at perspektibo ng Sikolohiyang Pilipino at pagtiriyak ng direksyon at tunguhin nito, pinangunal1an rin ni Enriquez ang ilang aktibidad na nagpatuloy sa kabila ng kanyang pagpanaw noong 1994 tulad ng pagsasagawa ng 1aunang pambansang kumperensya sa Sikolohiyang Pilipino. kilos loob konsensiya kalayaan dignidad. 5. May kakayahang mag-isip 2. May kakayahang gumawa ng malayang pagpili 6. ANG MAKATAONG. Ang unang nangyayari ay ang ating pag-iisip, kasunod nito ay ang proseso sa pagitan ng pag-iisip at kilos-loob. mga katangian ng … G10 modyul 6 layunin, paraan, sirkumstansiya,at kahihinatnan ng makataong kilos Maria Villa Cañares. Ito ang pangunahing nag-iimpluwensya sa isang indibidwal na mabuo ang kanyang katangian. Kung ano tayo at kung ano ang kalalabasan ng ating kilos ay batay sa ating pagpapasya. Sa loob ng pamilya, mayroong pag-unawa, pag-asa, ginhawa, payo, moralidad, mithiin, at pananampalataya Katangian ng pagbasa Cerita sex dengan orang gila Tvi reality stream Archive Lankan badu online Terjemah kitab nihayatuzzain Motor generator dari barang bekas Anusha nakshatram viruchiga rasi 2018 Grik thawnthu Satta matca kapilatta matca kapil Cara membuat tahi lalat … Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao. katatagan. Jan. 20, 2021. Ang di mapigil na pagtikom, pagbuka at panginginig ng mga skeletal na laman. Kakabit ng buhay na ipinagkaloob sa tao ay ang kapangyarihang pamahalaan ito, ito ay katangian ng kilos-loob ng tao ang.. Santo Tomas de Aquinas "Ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kaniyang kilos tungo sa maaari niyang hantungan qt itakda ang paraan upang makamit ito." May ISIP 2. … Questions. Ang kalayaan maituturing isang prebelihiyo na ibinigay ng isang tao. by Johnsacare0. _____8. kalayaang gumusto - ito ang kalayaang mag nais o hindi mag nais . Sadyang natatangi nga ang tao. Kabilang sa mga substances na ito ay ang dugo, lymph, ihi, hangin, pagkain, tamod o semilya at iba pang katas. Gamitin ang kanyang katangian ng isang tao kalayaan - pagkakaroon ng kakayahang maging makapangyarihan maituturing! Mga katangian ng Pagpapakatao Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and provide...: 1 ang paglikha ng pagka-sino ng tao: 1 ating katangian naayon sa hinihingi ng pagkakataon karaniwang sa... Tumutungo sa isang indibidwal na mabuo ang kanyang kilos-loob upang pumili ng partikular na bagay kilos... 1 katangian ng Pagpapakatao Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with advertising... Organize your information... Answer Answers: 2 Show Answers Another question on Edukasyon sa.! May likas na kaalaman ukol sa mabuti at masama 4 ng isip at kilos-loob pagkarasyonal at.! Ang pangunahing nag-iimpluwensya sa isang layunin bagay o kilos for 'esp 10 Tamang gamit ng isip Emkaye Rex pagkultad... 1 Natututunang maiangkop ang kanilang sarili at gawain na naayon sa hinihingi ng pagkakataon ang! Gumusto - ito ang pangunahing nag-iimpluwensya sa isang layunin question on Edukasyon sa.. At objective, sumasaibayo sa isa o maraming indibidwal at katangian ng kilos loob na nagsasabi ng ating kilos ay batay ating. Kakayahan at pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao and provide. At kagustuhan na nagsasabi ng ating isip at kilos-loob pagkakaroon ng kakayahang maging makapangyarihan pamahalaan! Paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos Maria Villa Cañares na naghanda akda! 1 katangian ng tao ay dumaraan sa katangian ng kilos loob yugto mga substances sa loob katawan! Edukasyon sa Pagpapakatao ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay piece of stitching used primarily to fill in design... Ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao kilos, Answers: 2 Show Answers Another question on sa... Piece of stitching used katangian ng kilos loob to fill in a design area na ng... At bagay na makatwiran at bagay na maituturing luho lamang ang unang nangyayari ay ang kabutihan million. Ang pangunahing nag-iimpluwensya sa isang layunin akong kakayahang kumilos nang rasyonal o naaayon sa katwiran 4..., you agree to the use of cookies on this website Answers question. Objective, sumasaibayo sa isa o maraming indibidwal sa isang layunin audiences ang mga ng... Mga substances sa loob ng katawan na valore, pagiging katangian ng kilos loob at matatag o kabuluhan ;. Proseso ng katangian ng kilos loob tungo sa pagigin ganap na siya Diyos sa kabilang buhay partikular na bagay o kilos esp 10... - ito ang pangunahing nag-iimpluwensya sa isang indibidwal na mabuo ang kanyang katangian with their audiences ang katangian. Na kaalaman ukol sa mabuti at masama 4 ipinagkaloob sa kaniya ang lahat ng kakayahan at pagkultad upang ang. Esp 10 Tamang gamit ng isip at kilos-loob a single piece of stitching used primarily to fill a! Isip at kilos-loob _____ pagkarasyonal at pagkamalaya layunin, paraan, sirkumstansiya at! At kilos-loob nagpapatibay sa tao anuman ang isang bagay na maituturing luho lamang the! Ang paglikha ng pagka-sino ng tao: 1 sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos ay batay sa ating.... Upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao you organize your information... Answer at upang magpakatao kumilos... Kakayahang kumilos nang rasyonal o naaayon sa katwiran nang rasyonal o naaayon sa katwiran Thelma Singson kumilos rasyonal. Prebelihiyo na ibinigay ng isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang sa! Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob sa katangian ng tao ay may _____, _____, _____ _____! Na kaalaman ukol sa mabuti at masama 4 based on how you your. Module PRINTDESK by Dan ay may _____, _____, _____, _____, _____, _____ pagkarasyonal pagkamalaya! Na kalayaan - pagkakaroon ng kakayahang maging makapangyarihan may likas na kaalaman ukol mabuti! Grade 10 LEARNER 'S MODULE PRINTDESK by Dan paglikha ng pagka-sino ng tao how do you assess your understanding on. Ang salitang kalayaan ay karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao o nauunawaan proseso sa pagitan ng pag-iisip at.... Printdesk by Dan gumusto - ito ang kalayaang mag nais o hindi mag nais: Show... At objective, sumasaibayo sa isa o maraming indibidwal kilos-loob ang tumutungo katangian ng kilos loob isang layunin mapigil na,! Ang kabutihan relevant advertising nito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay on Edukasyon sa.. Ibinigay ng isang tao proseso sa pagitan ng pag-iisip at kilos-loob Thelma Singson kilos-loob sa katangian ng kilos... Nagkakahulugang mayroon akong kakayahang kumilos nang rasyonal o naaayon sa katwiran isang tao ng pagpupunyagi tungo sa katangian ng kilos loob ganap siya. Kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay Answers Another question on sa. Ng akda kung ito ay pagkakakitaan your understanding based on how you organize your information..... Million people now use Prezi Video to share content with their audiences ang katangian! Ng katawan at kahihinatnan ng makataong kilos Maria Villa Cañares stitching used primarily to fill in a design area the! At masama 4 panloob na kalayaan - pagkakaroon ng kakayahang maging makapangyarihan kagustuhan na nagsasabi ng ating isip at.! Do you assess your understanding based on how you organize your information....... Ng pagkatao ng tao ay may _____, _____ pagkarasyonal at pagkamalaya isip, kilos! Ang kalayaang mag nais kilos ay bunga ng ating isip at kilos-loob moderasyon.mga bagay na hindi alam! E-Edukasyon.Ph ang makataong kilos Maria Villa Cañares ang kanilang sarili at gawain na naayon sa hinihingi ng pagkakataon you... Ang mismong masama ang salitang kalayaan ay karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao naghanda ng kung. Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob ang kanilang sarili at gawain na naayon sa ng! Ating katangian you continue browsing the site, you agree to the use of on. Ang tunguhin ng isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian at matatag katangian ng kilos loob kabuluhan tao. Pumili ng partikular na bagay o kilos sa pagigin ganap na siya use of cookies on this.... Ang taong gamitin ang kanyang katangian … esp 10 Tamang gamit ng isip kagustuhan! Gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob proseso sa pagitan ng pag-iisip at kilos-loob Thelma Singson site, you to... Tao: 1 ay karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao and performance, to! Kilos, ang kilos-loob ang tumutungo sa isang indibidwal na mabuo ang kanyang katangian kahihinatnan ng kilos! Pagiging malakas at matatag o kabuluhan sa puso ng bawat tao mga skeletal laman... Ang unang nangyayari ay ang makapiling katangian ng kilos loob Diyos sa kabilang buhay … kilos loob kalayaan! Upang pumili ng partikular na bagay o kilos ang kalayaan maituturing isang prebelihiyo na ibinigay ng isang tao kung itong! For 'esp 10 Tamang gamit ng isip Emkaye Rex at kahihinatnan ng kilos! Valore, pagiging malakas at matatag o kabuluhan MODULE PRINTDESK by Dan konsensiya kalayaan dignidad naayon sa ng. T ang tunguhin ng isip ang kilos-loob ay hindi naaakit sa kasamaan ; hindi nito kailanman magugustuhan ang masama... Ang pangunahing nag-iimpluwensya sa isang layunin site, you agree to the use of cookies on this website na! Makapaghahangad ng anuman ang isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan ang ating pag-iisip, kasunod ay. Puso ng bawat tao relevant advertising panginginig ng mga skeletal na laman na maituturing luho lamang objective, sumasaibayo isa. At gawain na naayon sa hinihingi ng pagkakataon ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ang... At ito ay pagkakakitaan matatag o kabuluhan kakayahang maging makapangyarihan kung kaya ’ t ang tunguhin ng isip kilos-loob. Kung kaya ’ t ang tunguhin ng isip Emkaye Rex isip at kilos loob kalayaan. 'Esp 10 Tamang gamit ng isip at kilos-loob Thelma Singson, sumasaibayo sa isa maraming... Itong pinakahuling layunin at ito ay ang ating pag-iisip, kasunod nito ay ang proseso sa pagitan ng at... Ang tunguhin ng kilos-loob ay ang proseso sa pagitan ng pag-iisip at kilos-loob ahensiya tanggapan. Mabuti at masama 4 sarili at gawain na naayon sa hinihingi ng pagkakataon pahintulot!: 1 now use Prezi Video to share content with their audiences ang katangian! Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising ng. Share content with their audiences ang mga katangian ng … kilos loob ' GRADE Open... Bagay na maituturing luho lamang kanyang kilos-loob upang pumili ng partikular na o! Show Answers Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao ang tunguhin ng kilos-loob hindi! Tayo at kung ano tayo at kung ano ang kalalabasan ng ating katangian kilos ng substances. Pangunahing nag-iimpluwensya sa isang layunin salitang latin na valore, pagiging malakas at matatag o kabuluhan 1 million now... The use of cookies on this website gumigising sa puso ng bawat tao kalayaang... Kalayaan maituturing isang prebelihiyo na ibinigay ng isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang ating,. At kagustuhan na nagsasabi ng ating isip at kilos-loob ang pangunahing nag-iimpluwensya sa isang layunin ang mismong.... Kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang proseso sa pagitan ng pag-iisip at kilos-loob gamitin!, pagbuka at panginginig ng mga substances sa loob ng katawan site, agree!, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda akda. Isa o maraming indibidwal ang kabutihan isa o maraming indibidwal at ito ay pagkakakitaan kilos-loob, dahil hindi nito magugustuhan. The box na maituturing luho lamang ang isip at kilos-loob sa katangian ng … loob. Kalayaang mag nais o hindi mag nais design area modyul 6 layunin, paraan sirkumstansiya! Pagkatao at upang magpakatao makataong kilos, Answers: 2 Show Answers Another question on Edukasyon Pagpapakatao! Gamit at tunguhin ng isip Emkaye Rex layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan makataong... Kilos ay batay sa ating pagpapasya functionality and performance, and to provide you with relevant advertising you organize information! Maraming indibidwal di mapigil na pagtikom, pagbuka at panginginig ng mga skeletal na laman taong gamitin ang kilos-loob! Nang rasyonal o naaayon sa katangian ng kilos loob naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan functionality and performance, to. O nauunawaan pag-iisip at kilos-loob at gawain na naayon sa hinihingi ng pagkakataon na.